本文へジャンプ
 

金沢市

 
  • ENGLISH
  • 中文
  • 한국어
  • OTHERS
文字を拡大する文字を標準にする文字を縮小する
  • よくある質問 
  • 読み上げ・拡大(ホームページ閲覧補助ソフト) 
  • サイトマップ 
  • サイト内検索
観光トップへ
現在位置:トップの中の市政情報の中の統計データから在住外国人のみなさまへ Notice about Census
印刷用ページを表示する
 

在住外国人のみなさまへ Notice about Census

A census will be held on October 1, 2020!

The Census is to be taken simultaneously on a nationwide scale as of Oct. 1st, 2020.

All persons living in Japan, regardless of their nationalities, will be subjected to this survey which
is the most important statistical survey conducted by the Japanese government in conformity with the Statistics Law.
This law stipulates that each survey subject shall submit the completed survey form.
Personnel involved in census taking, including enumerators, are legally bound to maintain confidentiality.
The returned survey forms will be placed under strict control to prevent any leakage of
information and will be destroyed completely once the tabulation is complete.
The result of the Census provides basic data for policy making, including those related to the
improvement of living conditions for foreign residents.

Starting in mid-September, census officials will distribute the survey forms.
Please submit the forms via the internet or post mail no later than October 7th.

If you have any questions regarding the survey, please contact the following.
Contact at your municipality: 076-220-2040
*Multi-language telephone interpretation is available (English, Chinese, Korean, Spanish, Thai, Vietnamese & Indonesian)
*The interpretation service is free of charge, however the phone call cost is at the caller’s expense.

Click the link below to connect to the Ministry of Internal Affairs and Communications website.

国勢調査2020総合サイト

2020年10月1日,日本全国将统一开展人口普查!

2020年10月1日,日本全国将同时进行人ロ普査。

人口普查以统计法为法律依据,是由政府实施的国家最重要的统计调査,住在日本的所有人不论国籍,均为该调查对象。
该统计法规定,所有人均有填写并提交调查表的汇报义务。
另外,以人口普查员为首的从事人口普查工作的人员,均负有保密义务。
对于您填好的调查表,我们会严加管理以防外泄,等统计完成之后即刻销毁。
人口普查的结果也将被用作执政的基础资料,比如建设一个外国人也能安居乐业的社会等。

9月中旬开始,调查员将分发调查问卷。
请截止10月7日通过网上或者邮寄方式进行问卷回答。

如果您对调查内容有不明之处,请按以下方式联系。
市区町村的联系方式 076-220-2040
※可以使用多语种电话翻译服务。
(对应语言:英语、汉语、韩语、西班牙语、泰语、越南语、印度尼西亚语)
※翻译费是免费的,但是通话费由客人承担。

点击下记的链接,将跳转至总务省网页。

国勢調査2020総合サイト

2020년10월1일 현재,국세 조사를 시행합니다!

본 국세조사는 2020년10월1일 현재 일본 전역에 걸쳐 시행합니다.
국세조사는 통계법에 따라 정부가 실시하는 국가의 가장 중요한 통계조사로서 국적에
상관없이 일본에 거주하고 있는 모든 사람이 대상이 됩니다.
이 통계법은 조사표를 기입해 제출해야할 보고의 의무가 정해져 있습니다.
또한 조사원을 비롯한 국세조사에 종사하는 사람은 비밀을 지킬 의무가 있습니다.
기입해주신 조사표는 외부에노출되지 않도록 엄격히 관리되며,집계 완료 후에는 완전히 폐기처리합니다.
국세조사 결과는 외국인분들이 살기 좋은 도시 만들기 등의 시책의 기초자료로서도 이용되고 있습니다.

9월 중순부터 조사원이 조사표를 배부합니다.
10월 7일까지 인터넷 또는 우편으로 회신을 부탁드립니다.

조사에 대하여 의문 사항이 있는 경우는 아래의 연락처로 연락 주십시오.
시구정촌의 연락처 076-220-2040
*Multi-language telephone interpretation is available (English, Chinese, Korean, Spanish, Thai, Vietnamese & Indonesian)
*The interpretation service is free of charge, however the phone call cost is at the caller’s expense.

아래의 링크를 클릭하면 총무성 사이트로 이동합니다.

国勢調査2020総合サイト

Tiến hành điều tra dân số vào thời điếm ngày 1 tháng 10 năm 2020!

Cuộc điều tra này sẽ được tiến hành trên khắp nước Nhật kẻ từ ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Cuộc điều tra dân số này được tiến hành theo “Luật Thống Kê” của Nhật Bản, là cuộc điều tra
thống kê quan trọng nhất của nhà nước do chính phủ Nhật Bản thực hiện, lấy đối tượng là toàn
thề những người đang sinh sống tại Nhật Bản không kề quốc tịch.
Luật Thống Kê này quy định nghĩa vụ báo cáo việc điền và nộp phiếu điều tra. Ngoài ra, những
nhân viên phụ trách và thi hành nghiệp vụ thống kê dân số cũng có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin.
Những phiếu điều tra thu được sẽ được quản lý nghiêm mật sao cho không đế rò rỉ thông tin ra
bên ngoài. Sau khi hoàn thảnh công tác thống kê mọi thông tin sẽ được húy bó hoàn toàn.
Kết quả của cuộc điều tra dân số cũng sẽ được sứ dụng như một tài liệu cơ bán trong việc đề ra
các chính sách xây dựng môi trường sống mà trong đó người nước ngoài cũng có thế sinh sống thuận lợi.

Nhân viên điều tra sẽ bắt đầu phát phiếu điều tra từ giữa tháng 9.
Vui lòng trả lời qua internet hoặc qua đường bưu điện trước ngày 7tháng 10.

Nếu bạn có điều gi không hiều về phiếu điều tra này xin vui lòng liên lạc địa chỉ sau:
Ðịa chỉ liên lạc của quận huyện, thành phố: 076-220-2040
※Có thể dụng dịch vụ thông dịch đa ngôn ngữ.
(Bao gồm các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Tây
Ban Nha, Tiếng Thái Lan, Tiếng Việt, Tiếng Indonesia)
※Dịch vụ phiên dịch là miễn phí, tuy nhiên bạn vui lòng chịu cước điện thoại.

Click vào đường link dưới đây để chuyển đến trang web của Bộ Nội vụ và Truyền thông.

国勢調査2020総合サイト

Sensus akan dijalankan pada tanggal 1 Oktober 2020!

Sensus Penduduk ini akan diadakan secara serentak di seluruh Jepang pada tanggal 1 Oktober 2020.
Sensus ini didasarkan pada Undang-undang Statistik Jepang dan merupakan survei statistik yang
paling penting yang diadakan oleh pemerintah, serta survei ini akan ditujukan kepada seluruh orang
yang tinggal di Jepang tanpa melihat status kewarganegaraannya. Undang-undang Statistik ini
mengatur kewajiban melapor dengan mengisi formulir kuesioner. Kemudian semua orang yang terkait
dalam survei ini, termasuk para petugas, mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Formulir
kuesioner yang telah Anda isi akan dikelola secara ketat agar tidak bocor ke pihak luar, dan setelah
penghitungan selesai akan dihapus sepenuhnya. Hasil dari survei ini juga akan digunakan untuk
membuat tata kota yang nyaman didiami bagi warga negara asing, serta arsip dasar pembuatan berbagai fasilitas sosial.

Formulir akan dibagikan oleh petugas sensus mulai pertengahan September.
Harap mengisi paling lambat 7 Oktober melalui internet atau dikirim lewat pos.

Anda dapat menghubungi alamat dibawah ini apabila mempunyai pertanyaan mengenai pengisian formulir kuesioner ini
Alamat yang dapat dihubungi: 076-220-2040
※Bisa menggunakan penerjemah lisan multibahasa melalui telepon.
(Tersedia layanan dalam bahasa : Inggris,  Cina, Korea, Spanyol, Thailand, Vietnam dan bahasa Indonesia)
※Biaya penerjemah gratis, biaya telfon akan dibebankan ke penelfon.

Klik link di bawah ini untuk terhubung dengan laman Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi.

国勢調査2020総合サイト

การสำรวจสำมะโนประชากรจะเรัมในวันที่ 1 ตุลาคม 2020!

 สำนักงานสถิติจะสำรวจสำมะโนประชากรพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
 การสำวจสำมะโประชากรปีนการสำรวจเชิสถิติที่สำคัญที่สุดขอประเทศที่รัฐมาลดำเนินการภายใต้กฎหมายสถิติ ซึ่
งจะสำรวจประชาครทุกคนที่พำนักอยู่ใน
ประเทศญี่ปน โดยไม่คำนึงว่าบุคคลจะถือสัญชาติใด
 กฎหมายสถิติฉบับนี้ได้กำหนดหน้ที่ในการกรอกและยื่นส่งแบบสำรวจ
 อีกทั้งเจ้าหน้ที่ที่สำรวจและผู้ปฏิบัติงานในการสำรวจสำมะโนประชากรต้องมีหน้าที่ต้องรักษาความลับ
 แบบสำรวจที่ครอกแล้วจะถูกเก็บรักษาอย่างเข้งวดเพื่อไม่ให้ร่หลออกไปภายนอก หลังจากรวบรวมสถิติเรียบร้อยแล้ว
แบบสำรวจจะถูกนำไปละลายทิ้งจนหมด
 ผลการสำรวจสำมะโนประขกรจะถูกใช้ประโยขนป็นข้อมูลฟื้นฐานในการจัดทำนโยบายต่าง ๆ เซน
 การวางฝังเมืองให้นอยู่งกับชาวต่างชาติด้วย

 ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป ผู้สำรวจจะดำเนินการแจกแบบสำรวจ
 กรุณาส่งคำตอบได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม

 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับแบบสำรวจโปรดติดต่อเรา
 ข้อมูลติดต่อรัฐบาลท้องถิ่น 076-220-2040
 * มีบริการล่ามทางโทรศัพท์หลายภาษา
 (อังกฤษ, จีน, เกาหลี, สเปน, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย)
 * ค่าธรรมเนียมล่ามฟรี  สำหรับค่าโทรศัพท์ลูกค้าต้องชำระเอง

 คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

国勢調査2020総合サイト

O Censo Demográfico Nacional será realizado em 1o de outubro de 2020!

O Censo Populacional será realizado simultaneamente em escala nacional no dia 1 de outubro de 2020.

O Censo Populacional é o levantamento estatístico mais importante do Japão conforme a “Lei da Estatística”
e é realizado para recensear todos os residentes no Japão, independentemente de sua nacionalidade.
A Lei da Estatística prevê a obrigatoriedade de preenchimento e entrega do questionário.
Ainda, os que participam do Censo, incluindo os recenseadores, têm obrigação de manter o total sigilo.
O questionário preenchido será mantido em local sob controle restrito para prevenir qualquer perda de informação e,
após o compilamento do processo, será destruído completamente.
Os dados servirão como base para a política do governo, tais como a melhoria das condições de vida para os estrangeiros.

Os pesquisadores distribuirão os formulários de pesquisa a partir de meados de setembro.
A resposta deve ser enviada até o dia 7 de outubro pelos correios ou pela internet.

Caso tenha alguma dúvida em relação ao censo, favor consultar pelo contato abaixo.
Contato da cidade/bairro 076-220-2040
*Multi-language telephone interpretation is available (English, Chinese, Korean, Spanish, Thai, Vietnamese & Indonesian)
*The interpretation service is free of charge, however the phone call cost is at the caller’s expense.

Ao clicar no link abaixo você será redirecionado para a página do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação.
 

国勢調査2020総合サイト

問い合わせ先

都市政策局 企画調整課 調査統計室
電話番号:076-220-2040
FAX番号:076-260-7195
toukei@city.kanazawa.lg.jp

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。